Background Image

MVO A.F. gaat enkel voor duurzame relaties

Waar anderen pas sinds de laatste jaren en misschien wel onder druk van de publieke opinie reppen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, nam A.F.Textiles haar verantwoordelijkheid hierin al bij de start in 1997. Al decennia lang streeft A.F. naar joint ventures met haar leveranciers in vooral China en Bangladesh. Daarbij is een duurzame relatie het uitgangspunt, gebaseerd op vertrouwen over en weer. Voor veel leveranciers is A.F. in de loop der jaren dan ook meer partner geworden dan afnemer, waarbij A.F.Textiles kennis en soms zelfs kapitaal inbrengt. Ook is het belangrijk om gezamenlijk een realistisch ontwikkelingspad te volgen, wat ook financieel haalbaar is.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met oog voor milieu

Bij de productie van vooral jeans wordt veel water en vaak ook chemicaliën gebruikt. Vanuit milieuoogpunt stelt A.F.Textiles eisen aan producenten om onder andere watertreatment-technieken toe te passen. Daarmee wordt het productiewater gefilterd, net zolang de pH-waarden acceptabel zijn. En zo stelt A.F.Textiles ook eisen aan veilige arbeidsomstandigheden met bijvoorbeeld voldoende brandblussers en duidelijke vluchtroutes.

Sarwar in Dhaka

‘Tijdens onze reizen ontmoeten we tal van mogelijke leveranciers. Soms zit daar één tussen met veel potentieel. Zo iemand was Sarwar in Dhaka. We hebben hem geholpen bij de inrichting van zijn fabriek en hebben met hem geïnvesteerd in zware en deugdelijke naaimachines. We hebben hem uitdrukkelijk op het hart gedrukt dat hij niet alleen afhankelijk kan zijn van A.F.Textiles. Willen wij dat hij en zijn werknemers het ook op de lange termijn goed hebben, dan moet hij commercieel denken en dus meerdere afnemers bedienen. Uiteraard dragen we hem daarvoor adviezen en tips aan. Op deze manier proberen wij invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of dat de enige juiste manier is? Geen idee, maar het is wel een stap in de goede richting.’

[not translated]

Arbeidssituaties in fabrieken

Ieder mens verdient een veilige­ en vertrouwde leef­ en werkomgeving en een passende beloning. Daarover zijn internationale afspraken gemaakt, waarvan de bekendste die van de International Labour Organisation zijn. Uiteraard houdt A.F.Textiles zich aan die afspraken. En zo is A.F. ook lid van BSCI, de Business Social Compliance Initiative. Maar het kan altijd meer en beter. Soms kan dat al met kleine aanpassingen en oplossingen. A.F. brengt daarbij graag kennis en ervaring in. De afnemers van A.F. hebben als brand vaak het Bangladesh Accord getekend. A.F.Textiles zorgt ervoor dat de Accord richtlijnen en instructies correct in de fabrieken opgevolgd worden.

Business Social Compliance Initiative

Het Business Social Compliance Initiative is in 2010 opgericht en zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. BSCI biedt bedrijven en gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten. Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid.